streda, 25 december 2019 / Published in Autoškola For You

Novelou zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa Vyhlášky č. 29/2020 sa od 01.09.2020 zásadne mení spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia, hlavne z teoretických vedomostí. Teoretická skúška bude vykonávaná elektronicky skúšobným testom (na počítači v miestnosti na polícii) a bude trvať 30 minút (dnes trvá 20 min.). Test nebude len z pravidiel cestnej premávky, ako je tomu v súčasnej dobe, ale bude obsahovať 40 náhodne vybraných otázok, z toho 8 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky iných ako sú uvedené v písmenách b) až d) a g),

2 otázky preverujúce ovládanie pravidiel o prednosti v jazde alebo o  rýchlostných obmedzeniach,

8 otázok preverujúcich vedomosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach,

4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke,

1 otázku preverujúcu ovládanie pravidiel správania sa v prípade dopravnej nehody,

3 otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla,

2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla v cestnej premávke,

2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke,

8 otázok preverujúcich vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy,

2 otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe.

 

Celkový počet bodov bude 100 a žiak musí získať minimálne 90 bodov, aby zo skúšky prospel.

Z konštrukcie vozidiel a ich údržbe na získanie vodičského oprávnenia sk B budú v teste otázky týkajúce sa:

  1. rozpoznaní a odstraňovaní porúch v riadení,
  2. rozpoznaní a odstraňovaní porúch v odpružení,
  3. rozpoznaní a odstraňovaní porúch v brzdovom systéme,
  4. rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo výfukovom systéme,
  5. rozpoznaní a odstraňovaní porúch v svietidlách a svetlometoch vozidla, smerových svietidlách, spätných zrkadlách, a odrazových sklách,
  6. rozpoznaní a odstraňovaní porúch na pneumatikách a o bezpečnostných zásadách výmeny kolies,
  7. rozpoznaní a odstraňovaní porúch vo zvukových výstražných zariadeniach,
  8. kontrole a dopĺňaní pohonných látok a motorového oleja, chladiacej kvapaliny a podobne,
  9. preverenie vedomostí o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na čelnom skle a stieračoch,
  10. preverenie vedomostí o rozpoznaní a odstraňovaní porúch na bezpečnostných pásoch.

Príprava na tieto skúšky zo strany žiakov bude omnoho náročnejšia, ako v súčasnej dobe. Žiaci sa budú musieť zodpovednejšie a v omnoho väčšom rozsahu venovať štúdiu problematiky teoretickej prípravy, aby skúšku vôbec zvládli.

Naša autoškola poskytne každému žiakovi prístup do Jednotného informačného systému cestnej dopravy (systém ministerstva dopravy), kde si každý žiak môže naštudovať kompletne celú problematiku výuky teórie  v autoškole a preveriť si svoje vedomosti v elektronickom teste a takto sa pripraviť na skúšku. Zároveň každý náš žiak dostane bezplatný prístup do on-line učebnice. Toto každá autoškola neposkytuje. My áno. Pretože my sme For You.

nedeľa, 12 február 2017 / Published in Auto-Moto, Autoškola For You

Máte strach z jazdy pomedzi kužele? Pozrite si jednoduchý návod, ako sa to dá zvládnuť so zapojením Vášho myslenia, fantázie a priestorového vnímania 🙂